Generelle vilkår

Generelle salgs- og servicevilkår for We Serve You ApS. 

Tak, fordi du som Kunde bruger vores tjenester. 

Tjenester leveres af We Serve You ApS også kaldet BookEtBord ApS., NemTakeAway ApS., NemGavekort ApS., i det følgende benævnt som Leverandøren mens brugeren (dig) af Leverandørens tjenester er benævnt ”Kunden” – i det videre fælles betegnet som parterne. 

Leverandørens oplysninger: 

We Serve You ApS.
Valhalvej 4,
8230 Åbyhøj
Danmark
CVR: 27913962 

info@wsy.dk  

Disse generelle vilkår udgør en integreret del af det til enhver tid gældende samlede aftalegrundlag mellem Leverandøren og Kunden.

Når Kunden bruger Leverandørens tjenester, accepterer Kunden disse vilkår. Læs dem derfor grundigt.
Disse vilkår er gældende for ALLE tjenester som ejes og drives af Leverandøren. 

Aftalegrundlag
Disse vilkår gælder således for enhver aftale der er eller bliver indgået mellem Parterne, uanset på hvilket grundlag og på hvilket tidspunkt. Disse vilkår udgør sammen med leverandørens tilbud og evt. øvrige produktaftaler det samlede aftalegrundlag om Leverandørens salg og levering af services. 

Ved at bruge tjenesterne accepterer Kunden at være bundet af disse vilkår. Hvis Kunden bruger tjenesterne, på vegne af en organisation, accepterer Kunden disse vilkår på vegne af denne organisation, og lover, at Kunden har kompetence til at binde denne organisation til disse vilkår. Kunden må kun bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår. Tjenesterne vil fortsat blive udviklet og ændre sig over tid efterhånden som vi effektiviserer og tilføjer flere funktioner. Leverandøren kan på ethvert tidspunkt ændre uden forudgående varsel til Kunden. Leverandøren kan også fjerne indhold fra vores services efter Leverandørens skøn. 

Tilbud og ordrebekræftelse
Leverandørens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Leverandøren i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Leverandøren, medmindre Leverandøren meddeler kunden andet. 

Kunden skal fremsende ordrer på produkter, services eller tilknyttede ydelser til Leverandøren skriftligt (eller pr. mail). 

Kundens data og Kundens personlige oplysninger
Ved at bruge Leverandørens tjenester afgiver Kunden oplysninger og dokumenter, som Kunden sender til Leverandøren (samlet set, “Kundens data”). Kunden bevarer fuldt ejerskab til Kundens data. Vi hævder ikke noget ejerskab til noget af det.  

Disse vilkår giver os ikke rettigheder til Kundens data med undtagelse af de rettigheder, der er nødvendige for at afvikle og supportere Leverandørens tjenester, herunder konvertering og distribution til modtagere angivet af Kunden, sikring af redundante backups, anvende data anonymiseret til statistiske opgørelser. Kunden giver os, ved accept af disse vilkår, de tilladelser Leverandøren har brug for at levere Leverandørens tjenester. Denne tilladelse gælder også for betroede tredjeparter, som vi samarbejder med, for eksempel men ikke begrænset til leverandører der leverer Leverandørens IT infrastruktur, integrationspartnere samt SMS og e-mail distributører som videredistribuerer Kundens evt. udsendte SMS og e-mail beskeder til modtageren. 

Backup
Leverandøren tager løbende automatisk backup af vore services. Denne backup kan af leverandøren anvendes til, at sikre stabil og kontinuerlig drift af vore services. Kunden kan dog på intet tidspunkt kræve at Leverandøren genskaber mistet data uanset om dette skyldes fejl i de Leverede tjenester eller brugerfejl udført af Kunden eller Leverandøren. 

Registrering og ændring af adresseoplysninger m.v.
Kunden skal i forbindelse med oprettelse hos Leverandøren angive oplysning om firmanavn, adresse (hjemstedsadresse), CVR-nummer, kontaktperson, kontakt e-mailadresse, faktura e-mailadresse og telefonnummer. Kunden skal efter Leverandørens anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Ved adresseændring m.v. skal Kunden straks opdatere Kundens firmadata via Leverandørens services eller ved at kontakte leverandøren pr. e-mail info@wsy.dk 

Se mere om behandling af persondata i vores Persondatapolitik. 

Fortrolighed
Personale hos Leverandøren og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til. For dit personale, konsulenter, og andre, der bistår Kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om Leverandøren og dennes andre kunder og interne forhold. Hemmeligholdelsesforpligtelsen omfatter også de aftale priser. 

Priser
Leverandøren fastsætter priser for tjenesterne. Leverandøren kan opkræve oprettelsesafgift, timeafregning abonnementsafgift, og transaktionsafgifter. Derudover kan Leverandøren opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser vil være tilgængelige via Kundens konto.
Kunden vil i forbindelse med accept af disse vilkår også godkende de aftalte priser samt evt. bindingsperioder og opsigelsesperioder. 

Betalingsforhold
Opkrævninger sker ved udsendelse af faktura med angivelse af betalingsfrist. Kunden betaler faktura via en bankoverførsel eller ved at tilmelde et betalingskort såfremt muligheden foreligger. Såfremt kunden har tilmeldt et betalingskort vil Leverandøren automatisk hæve forfaldne beløb på forfaldsdagen.
Hvis kunden ønsker at anvende automatisk betaling med betalingskort kan Leverandøren opkræve et gebyr pr. faktura. 

Abonnementer opkræves fra leveringstidspunktet og opkrævningen sker på visse services forud. Transaktionsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud, normalt månedsvist. 

Leverandøren kan ved aftaleindgåelse eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af oprettelse og abonnement for den aftalte periode. Betaling sker i danske kroner. 

Faktura fremsendes til Kunden pr. e-mail og forfalder til betaling 7 dage efter modtagelsen medmindre andet er angivet på den fremsendte faktura. Såfremt betaling efter påmindelse og rykkeranmodning fortsat ikke modtages er Leverandøren berettiget til, at opsige eller suspendere nærværende aftale øjeblikkeligt og lukke for Kundens adgang til Leverandørens services. 

Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Leverandøren er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. 

Afbrydelse af Kundens adgang til Leverandørens services og tjenester medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis Kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Leverandøren snarest genåbning af adgangen til tjenesterne.  

Leverandøren er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Leverandøren opsige aftalen uden varsel. 

Ændring af opkrævningsinterval og betaling
Leverandøren kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, herunder hvis kunden gentagne gange har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen, eller hvis kunden ønsker at opsige sit abonnement inden evt. bindingsperiode er overholdt. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til ovenstående, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra kunden ændres til det sædvanlige, når kunden har betalt sin gæld til Leverandøren, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval. 

Fortrydelsesret
Efter accept af vore kontraktforhold og gældende vilkår er der som udgangspunkt ikke fortrydelsesret. Kunden bedes kontakte Leverandøren pr. e-mail: info@wsy.dk såfremt Kunden måtte fortryde en indgået aftale. 

Erhvervsbrug af Leverandørens Tjenester
Virksomheden vil holde Leverandøren og dennes tilknyttede virksomheder, funktionærer, repræsentanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller sagsanlæg og enhver handling, der måtte opstå i forbindelse med brugen af Leverandørens services eller overtrædelsen af disse vilkår, herunder ethvert ansvar og enhver udgift, der måtte opstå i forbindelse med krav, tab, skader, sagsanlæg, domsfældelser, sagsomkostninger og advokatsalærer. 

Kundens ansvar
Kunden har det fulde ansvar for Kundens data, herunder at Kunden har de nødvendige rettigheder eller tilladelser til at anvende og distribuere dataindholdet. Kunden anerkender at, Leverandøren ikke har nogen forpligtigelse til at overvåge at tredje mands ret respekteres. Leverandøren er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden, hensigtsmæssighed, eller lovligheden af Kundens data.  

Leverandøren har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som Kunden stiller til rådighed for andre samarbejdspartnere og/eller Kundens ansatte.  

Leverandørens tjenester må kun benyttes til lovlige formål. Bliver Leverandøren gjort opmærksom på, at en kunde udøver ulovlige aktiviteter, vil Kundens adgang til Leverandørens tjenester med omgående virkning blive lukket.  

Foretages der undersøgelser efter dansk ret, vil Leverandøren ligeledes være myndighederne behjælpelig. I tilfælde af ulovlige aktiviteter er Kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde Leverandøren for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf.  

Leverandøren udøver ikke nogen form for kontrol med Kundens brug af Leverandørens tjenester. Det er derfor kundens ansvar at sikre, at brugen af ydelsen ikke strider mod gældende lovgivning og disse vilkår.  

Kunden er selv ansvarlig for, at indtastede data i Leverandørens tjenester er korrekte. 

Misligholdelse (Leverandørens lukkeret)
I tilfælde af væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold disse vilkår er Leverandøren berettiget til at afbryde Kundens adgang til Leverandørens tjenester. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: 

 1. abonnementsafgifter og forbrugsafgifter m.v. betales ikke rettidigt efter Leverandørens 1. rykker.
  b. afgivelse af urigtige oplysninger eller undladelse af meddelelse om adresseændring.
  c. forsøg på at skaffe sig uautoriseret adgang til Leverandørens tjenester eller generelt til systemer tilsluttet internettet (hacking).
  d. medvirken til spredning af virus.
  e. spredning af e-mails eller sms, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).
  f. krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.
  g. ekstraordinært meget trafikforbrug, hvilket påvirker ydelsen for andre kunder. Leverandøren kan i dette tilfælde, uden varsel, afbryde adgang til tjenesterne.
  i. anvendelse af Leverandørens tjenester på måder, som strider mod dansk lovgivning. 

Leverandøren er i øvrigt berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. Adgang til vore tjenester kan ikke re-etables, før evt. forfalden gæld er betalt. 

Kontosikkerhed
Kunden er ansvarlig for at sikre den adgangskode, Kunden bruger til at få adgang til Leverandørens tjenester, og Kunden accepterer ikke at videregive Kundens adgangskode til nogen tredjepart. Kunden er ansvarlig for enhver aktivitet ved hjælp af Kundens konto, uanset at Kunden ikke har givet tilladelse til denne aktivitet. Kunden bør straks underrette Leverandøren om uautoriseret brug af Kundens konto. Kunden anerkender, at hvis Kunden ønsker at beskytte sin transmission af data eller filer til Leverandøren, er det dit ansvar at bruge en sikker krypteret forbindelse til at kommunikere med vore tjenester. 

Leverandørens Ejendom og Feedback
Leverandøren forbeholder sig hermed alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse vilkår. Leverandøren bevarer alle immaterielle rettigheder til de leverede ydelser og tjenester, herunder konceptet og den udviklede kildekode mm. Kunden opnår således ikke nogen rettigheder i så henseende som følge af samarbejdet. 

Disse vilkår giver ikke Kunden nogen ret til at bruge Leverandørens varemærker, logoer, systemlinks, domænenavne, eller andre varemærke uden Leverandørens forudgående accept. 

Leverandøren sætter stor pris på, at Kunden som bruger sender os feedback, dog skal Kunden være opmærksom på, at Leverandøren kan bruge feedback, kommentarer eller forslag, Kunden sender os eller skriver i Leverandørens fora uden nogen forpligtelse over for Kunden. 

Copyright
Leverandøren respekterer andres ophavs- og ejendomsret, og anmoder om, at Kunden også gør det. Leverandøren vil besvare meddelelser om påståede krænkelser af ophavsretten. Leverandøren forbeholder sig retten til at slette eller de-aktivere indhold, som påstås at være krænkende, og at lukke for adgang til vore tjenester ved gentagen overtrædelse. 

Softwaren og anden teknologi, Leverandøren bruger til at levere tjenesterne kan være beskyttet af copyright. 

Andet indhold
Tjenesterne kan indeholde links til tredjeparts-hjemmesider eller ressourcer. Leverandøren støtter ikke og er ikke ansvarlig for eller hæfter for deres tilgængelighed, nøjagtighed, relateret indhold, produkter eller tjenester. Kunden er alene ansvarlig for Kundens brug af sådanne hjemmesider eller ressourcer. 

Erstatningsansvar
Leverandøren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Leverandøren eller nogen, som Leverandøren har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:
 

 1. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser, nedbrud eller ændringer hos Leverandørens hostede tjenester, underleverandører eller offentlige netværk, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og/eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne. 

Ligeledes er leverandøren ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af fejl i underleverandørers behandling af SMS’er, levering af e-mails eller problemer med forbindelse mellem leverandørens server og kundens lokale netværk/internetforbindelse, og hæfter under ingen omstændigheder for indirekte skader og følgeskader, ligesom de krav der i øvrigt måtte kunne rejses mod Leverandøren er begrænset til én måneds gennemsnitsbetalinger til Leverandøren. Gennemsnittet beregnes på baggrund af de forudgående 6 måneder eller den kortere periode som aftalen måtte have været i kraft.
 

 1. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenester ikke kan benyttes som forudset, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende.
 2. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data modtaget til eller afsendt fra Kunden, herunder fejl ved Leverandørens konverteringsrutiner.
 3. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Leverandørens erstatningsansvar kan, uanset årsagen til skaden, herunder grov uagtsomhed fra Leverandørens ansattes side eller underleverandører, aldrig overstige kr. 20.000.
 4. Force majeure, leverandøren er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for Leverandørens kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Leverandørens egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.
 5. Leverandøren har intet ansvar for nogen skade på Kundenscomputer system, tab eller ødelæggelse af data, eller anden skade herunder følgeskader ved brug af vore tjenester eller software.

Ændringer 

Hvis en revision af disse vilkår, efter Leverandørens skøn, er væsentlige, vil Leverandøren underrette Kunden (for eksempel via e-mail til den e-mailadresse der er knyttet til Kundens konto). Ved fortsat at benytte leverandørens tjenester efter eventuelle ændringer træder i kraft, accepterer Kunden at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis Kunden ikke kan accepterer de nye vilkår, skal kunden stoppe med at bruge tjenesterne inden de nye vilkår træder i kraft.

Ændring af vilkår, kontraktforhold og priser
Leverandøren kan ændre pris og afregningsvilkår, for abonnementer med et varsel på mindst 1 måned. Leverandøren forbeholder sig dog retten til at ændre priser på SMS produkter med 24 timers varsel. 

Succession
Leverandøren er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne samarbejdsaftale til tredjemand under forudsætning af, at tredjemand påtager sig alle forpligtelser i henhold til disse vilkår samt evt. indgået samarbejdsaftale. 

Ændringerne varsles over for Kunden ved offentliggørelse på Leverandørens hjemmeside og evt. i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr. e-mail.  

Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. 

Leverandøren er tilgængelig “SOM-DET-FORELIGGER”
Selvom Leverandøren ønsker at levere god service, er der ting som Leverandøren kan ikke love. For eksempel er tjenester og software LEVERET “SOM DET FORELIGGER”, OG ANVENDES PÅ EGEN RISIKO, uden udtrykkelig eller underforstået GARANTI ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART. 

Tvister og lovvalg
Brugen af leverandørens tjenester er undergivet dansk ret og med værneting i Aarhus. I tilfælde af tvist mellem Kunden og Leverandøren om forhold, kan Kunden klage til Leverandøren. Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 

Opsigelse
Alle abonnementer kan tidligst opsiges efter bindingsperioden på 12 måneder. Forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke ved opsigelse, opsigelse kan således kun ske med virkning fra abonnementperiodens næste udløbsdag. Alle vore tjenester kan opsiges med 3 måneders varsel til udløb af en måned medmindre andet er skriftligt aftalt. 

Opsigelsen af et abonnement skal vi have modtaget minimum 30 dage før indeværende abonnementperiodes udløbsdag. 

Abonnementer på specialdesignet software som dækker helt eller delvist omkostningerne for udviklingen af softwaren har dog altid en bindingsperiode på minimum 24 måneder, med mindre andet er aftalt ved indgåelse af aftalen om udviklingen af softwaren.